Avís legal

AFAB > Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB WWW.AFABOCAIRENT.ORG

 

El lloc web www.afabocairent.org és propietat de l’Associació de Familiars de persones amb Alzheimer de Bocairent (d’ara endavant, AFAB), amb domicili a l’efecte de notificacions en C/ Tribunal de les Aigües, 47 – 46880 Bocairent – València, CIF núm. G-97163901, i adreça de correu electrònic info@afabocairent.com, i a través del mateix es proporciona informació sobre les seues activitats i/o serveis.

L’accés i ús del lloc web atribueix al qui ho realitza la condició d’usuari i implica l’acceptació íntegra,
expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no
comprenguera íntegrament les presents condicions d’ús o no estiguera d’acord amb les mateixes, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar a través d’este lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’AFAB per part dels usuaris que accedisquen i/o naveguen per www.afabocairent.org. Les presents condicions generals s’exposen
en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web www.afabocairent.org, perquè els usuaris puguen llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web d’AFAB és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requeriren el registre o subscripció dels usuaris, serà necessari que aquests accepten prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

AFAB podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per AFAB, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que AFAB únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

AFAB es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. AFAB no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren en www.afabocairent.org.

A més, a través del lloc web www.afabocairent.org, poden posar-se a la disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferits per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. AFAB no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferits per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

AFAB en cap cas serà responsable de:
– Les fallades i incidències que pogueren produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius.
– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers pogueren ocasionar en el lloc web.
– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament,
bé a través d’enllaços o links.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web www.afabocairent.org es troba plenament
protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés d’AFAB.

AFAB pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seua disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en enviar-los la seua legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l’AFAB.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota
controvèrsia o conflicte que es derive de les presents condicions generals els Jutjats d’Ontinyent, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li.

SEXTA.- MISCELÀNIA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fóra declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents
i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. AFAB podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part d’AFAB.