Junta directiva

AFAB > Junta directiva

JUNTA DIRECTIVA

L’Associació la regeix, l’administra i la representa l’òrgan de representació denominat Junta Directiva, formada per la presidenta, vicepresidenta, secretària, tresorera i les persones vocals que siguen necessàries.

ASSEMBLEA GENERAL

L’elecció de les persones integrants de la Junta es trien a l’Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern de l’Associació integrat per totes les persones associades. Es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any i de forma extraordinària sempre que siga necessari.

L’actual Junta Directiva està formada per les següents persones: