Junta directiva

AFAB > Junta directiva

JUNTA DIRECTIVA

L’Associació la regeix, l’administra i la representa l’òrgan de representació denominat Junta Directiva, formada pel president, vicepresident, secretari, tresorer i els vocals que siguen necessaris.

ASSEMBLEA GENERAL

L’elecció dels membres de la Junta es trien a l’Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern de l’Associació integrat per tots els associats. Es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any i de forma extraordinària sempre que siga necessari.

L’actual Junta Directiva està formada pels següents membres: