Jurídica

AFAB > Transparència > Jurídica

Informació de relevància jurídica

L’AFAB compleix les normatives que se li apliquen, així com altres:

  • Associació declarada d’utilitat pública, des de l’any 2008.
  • Estem acollits a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscals de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenazgo.
  • Certificat Qualitat ISO 9001:2015, des de febrer de 2015, per a la gestió del Centre de Dia.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Estem inscrits en els següents registres:

  • Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana, núm 11948.
  • Registre d’associacions veinals del municipi de Bocairent, núm. 33.
  • Registre de Titulars d’acció social i de registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d’acció social de la Comunitat Valenciana, núm. 2083.
  • Registre autonòmic d’Associacions de voluntariat de la Generalitat Valenciana, núm CV-04-037111-V.
  • Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.
  • Catàleg Autonòmic d’entitats en salut de la Comunitat Valenciana.